Huomio

Vincit Group Oyj:n (”Yhtiö”) listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listautumisen rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Yhtiön osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Uusi-Seelanti, Australia, Japani, Hongkong, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tällä sivustolla olevia asiakirjoja tai arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin jäljentämällä tai millään muilla tavoin. Yhtiö edellyttää, että edellä tässä kappaleessa tarkoitetut henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näiden tietojen jakelua ja muuta luovuttamista Suomen ulkopuolelle sekä tietojen käyttöä koskevista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Siirtyäksenne Yhtiön listautumisantia koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

Olen tutustunut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi. En ole Yhdysvaltojen, Kanadan, Uuden-Seelannin, Australian, Japanin, Hongkongin, Singaporen tai Etelä-Afrikan kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa. Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani osakeantiin ja sitoudun noudattamaan niitä.


Listautumisanti 2016

 

Vincit Group Oyj:n (”Yhtiö”) First North -listautumisanti on ylimerkitty moninkertaisesti, minkä johdosta Yhtiön hallitus on Listautumisannin ehtojen mukaisesti päättänyt keskeyttää instituutio- ja yleisöannin merkintäajan 4.10.2016 klo 16.30.

Osakeanti: Yhtiö tarjosi suunnatussa osakeannissa enintään 1 400 000 uutta Yhtiön osaketta (”Antiosakkeet”).

Osakemyynti: Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat Olli-Pekka Virtanen, Ocram Holding Oü ja Account Line Oy (kukin erikseen ”Myyjä” ja yhdessä ”Myyjät”) ovat sitoutuneet myymään enintään 1 160 000 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet” ja yhdessä Antiosakkeiden kanssa ”Tarjottavat Osakkeet”).

Listautumisannissa (Osakeanti ja Osakemyynti) tarjottiin:

  • alustavasti enintään 500 000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
  • enintään 500 000 Tarjottavaa Osaketta Yhtiön henkilöstölle (”Henkilöstöanti”)
  • alustavasti enintään 1 560 000 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”)

Vahvistusilmoitukset: Hyväksytyistä Tarjottavien Osakkeiden merkinnöistä lähetetään sähköpostitse vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta 6.10.2016.

Merkintämaksujen palautukset: Mahdollisten hylättyjen sekä leikattujen merkintöjen merkintämaksut palautetaan merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta viimeistään torstaina 13.10.2016. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, johon merkinnät on maksettu, merkintämaksut palautetaan arviolta viimeistään maanantaina 17.10.2016. Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa.

Instituutioannin merkintämaksut: Instituutioantiin osallistuneiden sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn merkintäsitoumuksen mukaiset heille jaetut Tarjottavat Osakkeet pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään maanantaina 10.10.2016 kello 16.00.

Kaupankäynnin alkaminen: Yhtiö on jättänyt hakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Kaupankäynnin Vincit Group Oyj:n osakkeilla odotetaan alkavan First North Finland -markkinapaikalla arviolta 17.10.2016.

Alexander Corporate Finance Oy toimii listautumisannin pääjärjestäjänä.

 

Yleisöanti

Yleisöannin merkintäaika on keskeytetty.

Merkintäaika: alkoi 27.9.2016 kello 9.30. Merkintäaika keskeytettiin 4.10.2016 kello 16.30.

Merkintähinta: 4,20 euroa osakkeelta

Merkintämäärä: 200 – 9 999 osaketta

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa.

 

Henkilöstöanti

Henkilöstöannin merkintäaika on päättynyt.

Merkintäaika: alkoi 27.9.2016 kello 9.30 ja päättyi 30.9.2016 kello 16.30.

Merkintähinta: 3,78 euroa osakkeelta

Merkintämäärä: 200 – 13 228 osaketta

Henkilöstöantiin voivat osallistua Yhtiön ja sen konsernin palveluksessa Henkilöstöannin merkintäaikana työ- tai toimisuhteessa olevat henkilöt, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa. Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on lisäksi luovutusrajoitukseen sitoutuminen.

 

Instituutioanti

Instituutioannin merkintäaika on keskeytetty.

Merkintäaika: alkoi 27.9.2016 kello 9.30. Merkintäaika keskeytettiin 4.10.2016 kello 16.30.

Merkintähinta: 4,20 euroa osakkeelta

Merkintämäärä: vähintään 10 000 osaketta

Instituutioantiin osallistuneiden sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn merkintäsitoumuksen mukaiset heille jaetut Tarjottavat Osakkeet pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään maanantaina 10.10.2016 kello 16.00.

 

Merkintäpaikat

Listautumisannin merkintäpaikkana toimi Alexander Corporate Finance Oy www.alexander.fi/vincit.

 

Tärkeitä päivämääriä

Instituutio-, Yleisö-, ja Henkilöstöannin merkintäaika alkoi 27.9.2016 klo 9.30
Henkilöstöannin merkintäaika päättyi 30.9.2016 klo 16.30
Instituutio- ja Yleisöannin merkintäaika keskeytettiin 4.10.2016 klo 16.30
Listautumisannin lopullinen tulos julkistettiin 6.10.2016
Antiosakkeet kirjataan arvo-osuustileille 14.10.2016*
Kaupankäynti osakkeilla alkaa First North Finland -markkinapaikalla 17.10.2016*
Myyntiosakkeet kirjataan arvo-osuustileille 17.10.2016*

* Päivämäärät ovat arvioita.

Yritysesittely

Vincitin pääkonttorilla Tampereella 28.9.2016 järjestetty yritysesittely sijoittajille.

Materiaaleja

 

 

Tiedotteet