Palkitseminen

Uusi sitouttamis- ja kannustinjärjestelmä ja uusi optio-ohjelma 2017A

Sitoittaumis- ja kannustinjärjestelmä 2017
Optio-ohjelma 2017A

Hallitus

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 18.1.2016 Yhtiön hallituksen jäsenten valinnasta sekä palkkioista seuraavasti:

  • Muille kuin yhtiöön tai samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön työ- tai toimisuhteessa oleville jäsenille maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 2 500 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi kaikille jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä

Yhtiön toimitusjohtajan palvelusuhteessa noudatettava irtisanomisaika on kolme kuukautta. Mikäli Yhtiö irtisanoo sopimuksen yksipuolisesti, toimitusjohtaja on oikeutettu kolmen kuukauden palkkaa vastaavaan palkkioon.

Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmään kuuluvat henkilöt eivät kuulu yleisten henkilöstön bonusjärjestelmien piiriin lukuun ottamatta Mikko Kuitusta ja Johanna Pystystä, jotka kuuluvat Vincit Development Oy:n yleiseen bonusohjelmaan. Vuonna 2016 yleisen bonusohjelman perusteella saadut palkkiot vastasivat alle yhden kuukauden palkkaa per työntekijä.

 

Optio-oikeudet 2016

Yhtiön hallitus on 23.9.2016 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 18.1.2016 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Optio-oikeuksia on yhteensä enintään 316 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 316 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 216 000 merkitään tunnuksella 2016A ja 100 000 merkitään tunnuksella 2016B. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2016A on 1.11.2019–31.10.2020 ja optio-oikeudella 2016B 1.4.2019–31.3.2020.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2016A on 2,1000 euroa per osake ja optio-oikeudella 2016B 6,5015 euroa. Merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja muun varojenjaon määrällä.

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta ja optio-oikeuksien saamista koskevista mahdollisista lisäehdoista. Enintään 100 000 optio-oikeutta 2016A on varattu jaettavaksi Henkilöstöantiin osallistuneille henkilöille.