Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan, joka vastaa yhtiön strategian toteuttamisesta ja juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiön hallitukseen kuuluu sen yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään yksi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Vincit Oyj ei noudata Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance 2015), jota sovelletaan Helsingin Pörssin pörssilistalle listattuihin yhtiöihin ("Hallinnointikoodi"), mutta hallitus on kuitenkin arvioinut jäsentensä riippumattomuutta yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista Hallinnointikoodin mukaisesti. Riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi kaikki hallituksen jäsenet Tomi Pienimäkeä lukuunottamatta ovat riippumattomia yhtiöstä.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus päätti 25.4.2018 perustaa kaksi pysyvää valiokuntaa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnat valmistelevat hallituksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita. Valiokunnilla ei ole omaa itsenäistä päätösvaltaa. Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet, ja sillä on myös oikeus erottaa valiokuntien jäseniä.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus määrittelee tarkastusvaliokunnan tehtävät vahvistamissaan valiokunnan toimintaperiaatteissa. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa yhtiön kirjanpito- ja taloudellisen raportointijärjestelmän valvominen ja kehittäminen sekä yhtiön lakisääteisen tilintarkastuksen valvominen. Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata yhtiön hallinnointiin liittyviä asioita ja käytäntöjä sekä tarpeen mukaan tehdä hallintomallin kehittämiseen liittyviä aloitteita hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta koostuu kolmesta jäsenestä. Hallitus nimittää tarkastusvaliokunnan jäsenet vuodeksi kerrallaan. Tarkastusvaliokunnan jäsenten tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja vähintään yhden jäsenen on lisäksi oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta  avustaa hallitusta sille kuuluvan ylimmän johdon työehtoihin ja palkkaukseen sekä johdon ja henkilöstön palkitsemis-, kannustin- ja nimitysjärjestelmiin liittyvien asioiden hoidossa sekä hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelussa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta koostuu kolmesta jäsenestä. Hallitus nimittää palkitsemisvaliokunnan jäsenet vuodeksi kerrallaan. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia.

Hallituksen kokoonpano

Petri Niemi, puheenjohtaja

 • s. 1961
 • hallituksessa vuodesta 2015
 • tarkastusvaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Petri on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Päätoimenaan hän on vuodesta 2011 lähtien toiminut toimitusjohtajana G2 Invest Oy:ssä. Ennen nykyistä toimeaan Petri toimi osakkaana ja työskenteli muun muassa Head of Cap Man Technology -tehtävässä CapMan Oyj:ssä vuosina 1999–2010. Aiemmin hän on vuosina 1988–1999 toiminut myös Oy Ericsson Ab:n, 3com Corporation:n, Sun Microsystems:n ja Hewlett-Packard:n palveluksessa.

Petrillä on myös runsaasti kokemusta kasvuyhtiöiden hallitustyöskentelystä. Nykyisin hän toimii Insta Group Oy:n, Detection Technology Oyj:n, GreenStream Network Oy:n hallituksen jäsenenä ja Nextgames Oyj:n, WEGA Advisors Oy:n, Leaddesk Oy:n, Autori Oy:n, Bilot Consulting Oy:n ja B10 Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

 

Tomi Pienimäki, varapuheenjohtaja

 • s. 1973
 • hallituksessa vuodesta 2018
 • nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Tomi Pienimäki on koulutukseltaan DI, KTM ja TkT. Tomi toimi Vincitin toimitusjohtajana 1.1.2016 -31.5.2018. Ennen Vincitille siirtymistään hän toimi Jolla Oy:n toimitusjohtajana. Aiemmin hän toiminut useita vuosina teknologia- ja tietohallintojohtajana Suomen Posti Oyj:ssä sekä Hackman Metos Oy:ssä ollen molemmissa yhtiöissä myös johtoryhmän jäsen.

 

Artti Aurasmaa

 • s. 1975
 • hallituksessa vuodesta 2017
 • tarkastusvaliokunnan jäsen

KTM Artti Aurasmaa työskentelee Ropo Capital Oy:n toimitusjohtaja. Ennen Ropo Capital Oy:n toimitusjohtajuutta Artti on työskennellyt toimitusjohtajana Stella Care Oy:ssä sekä 3 Step IT Group Oy:ssä toimitusjohtajana, operatiivisena johtajana sekä talousjohtajana. Artti toimii YTK:n (Yleinen työttömyyskassa) hallituksen jäsenenä.

 

Kirsi Piha

 • s. 1967
 • hallituksessa vuodesta 2018
 • tarkastusvaliokunnan jäsen

KTM Kirsi Piha on strategisen viestintätoimisto Ellun Kanojen perustaja, omistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Kirsillä on vaikuttava tausta politiikasta vuoteen 2003 saakka, jonka jälkeen hän on toiminut journalistina ja kirjailijana ennen kuin siirtyi yrittäjäksi vuonna 2006. Kirsi tunnetaan myös Konflikti päivässä -kirjastaan, joka ilmestyi viime vuonna.

 

Eka Ruola

 • s. 1970
 • hallituksessa vuodesta 2017
 • nimitys -ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Eka Ruola on hasan & partners -konsernin toimitusjohtaja ja vastaava luova johtaja. Ennen hasan & partners -konsernin toimitusjohtajuutta, Eka on työskennellyt luovana johtajana mm. TBWA/Helsingissä (Executive Creative Director) sekä hasan & partnersissa. Eka toimii MTL:n, Aamu Säätiön ja HopLop Oy:n hallituksissa ja on hasan & partners -konserniin kuuluvien asiakasymmärrystoimisto Frankly Partnersin sekä viestintätoimisto hasan communicationsin hallitusten puheenjohtaja.