Hallinnointi

 

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Osakeyhtiölakia, Yhtiön yhtiöjärjestystä, First North Nordic Rulebook -sääntöjä, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita Yhtiöön soveltuvia säännöksiä.

Yhtiön hakiessa Osakkeiden listausta First North -markkinapaikalle se ei noudata arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa, 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance 2015), jota sovelletaan Helsingin Pörssin pörssilistalle listattuihin yhtiöihin (”Hallinnointikoodi”). Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin noudattamisen ei ole nähty Yhtiön johdon arvion mukaan olevan tässä vaiheessa Yhtiön kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen nähden perusteltua.