Johanna Pystynen

Johanna Pystynen

Head of Leadership development

TwitterLinkedIn

Screen Shot 2016-09-02 at 10.58.26

Viime keväänä oivalsimme jotain, mikä uudisti koko suhtautumisemme johtamiseen.

Olimme jo pidemmän aikaa hakeneet uutta näkökulmaa esimiehettömään johtamismalliimme. Vuosien aikana kehittämämme menetelmät olivat toimineet hyvin, mutta eivät kuitenkaan sopineet täydellisesti kaikille. Halusimme löytää sellaisen kokonaisuuden, joka tuottaisi aidosti lisäarvoa jokaiselle vincitläiselle - iästä, elämäntilanteesta tai työkokemuksesta huolimatta.

Miettiessämme suuntaa kohti yksilöllisempää johtamisen mallia, syntyi hiljalleen ajatus sisäisestä asiakkaasta ja asiakaspalvelusta. Voisiko johtamisen nähdä ohjaamisen sijaan puhtaasti palvelun tuottamisena ja sisäisen asiakaskokemuksen vaalimisena? Ja ennen kaikkea, miten tällainen ajatus olisi mahdollista viedä käytäntöön?

Liiketoiminnan tasolla on jo pitkään ymmärretty, että kannattava toiminta lähtee asiakastarpeen ymmärtämisestä. Organisaation omassa johtamisessa toimimme usein päinvastoin: emme keskity johtamisen tuottamaan asiakaskokemukseen, vaan lähdemme suunnittelemaan malleja johdon oletuksista käsin. Ajattelemme yhden ja saman johtamistavan soveltuvan kaikille. Ongelmaksi nousee se, että yhden mallin on mahdotonta palvella erinomaisesti jokaista - etenkin silloin, kun organisaatio kasvaa ja samalla monimuotoistuu.

Palvelunäkökulman oivaltamisen myötä omaksi tavoitteeksemme muodostui johtamispalveluiden kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen. Käytännössä siis lähdimme tekemään sisäistä palvelumuotoilua. Tutkimme, millaisille johtamispalveluille meillä voisi olla kysyntää ja miten niiden tuottaminen pystyttäisiin organisoimaan yksinkertaisimmalla mahdollisella tavalla. It-talona teimme tähän tietenkin myös sovelluksen: 365°-palvelun avulla jokainen työntekijä näkee, millaisia palveluita tukitoiminnot ja johto tarjoavat ja voi valita niistä itselleen sopivimmat.

Palveluntarjoajalle lähtee jokaisesta tilauksesta suoraan viesti, mikä motivoi myös kyseistä tahoa vastaamaan tarpeeseen. Kiinnostus palvelun tuottamiseksi todennäköisesti kasvaa, kun tiedetään, ettei asiaa tehdä vain näön vuoksi. Kutakin palvelua tarjoavat kaikki ne sisäiset ja ulkopuoliset tahot, jotka pystyvät kyseisen osa-alueen laadukkaimmin hoitamaan (myös useat eri tahot voivat tuottaa samaa palvelua - henkilöstötiimi, myynti, toimitusjohtaja, mentori, coach...). Näin ohitamme samalla yleisen organisaatiohaasteen, eli henkilön riippuvuuden pelkästään oman esimiehen tarjoamasta tuesta. Jokainen valitsee itse palveluntarjoajansa sen sijaan, että organisaatio määrittää hänelle sellaisen.  

Mallin onnistumista ei mitata käytettävien palveluiden määrällä. Tämä tarkoittaa, että “en tarvitse tällä hetkellä palveluita" on yhtä hyvä valinta kuin niiden jatkuva hyödyntäminenkin. Oleellista on, että henkilö itse toimii aktiivisena päätöksentekijänä ja samalla myös viestii oman ratkaisunsa eteenpäin. Pystymme näin kohdentamaan aikaa sellaisiin vuorovaikutustilanteisiin, joille on aito tarve ja kysyntä. On huomioitava, että malli keskittyy nimenomaan itsensä johtamisen tukemiseen - projektiarjen haasteet, kuten yllättävät muutokset ja työhön liittyvät ongelmat, hoidetaan tämän mallin rinnalla.

Mallin hypoteesina on, että jatkossa ihmiset tulevat saamaan laadukkaampaa ja kohdennetumpaa palvelua oman hyvinvointinsa ja kehittymisensä tueksi. Malli auttaa myös keskittämään tukitoimintojen ja johdon rajallista aikaa oikeisiin asioihin - jatkossa tuotamme vain sellaisia palveluita, mille ihmiset kokevat oleva tarvetta. Emme enää yritä arvailla, mikä henkilöstöämme parhaiten palvelisi, vaan kysymme suoraan ja toimimme sen mukaisesti.

Organisaationa olemme jatkossakin itseohjautuva, mutta nyt pystymme tarjoamaan ympäristön, jossa erilaisten ihmisten on mahdollista menestyä itselleen sopivalla tavalla. Kun yhteinen tavoite on kaikilla selvillä, on kyse lopulta enää siitä, että jokainen löytää oman reittinsä määränpäätä kohti.
Screen Shot 2016-08-25 at 18.35.32

Tykkäsitkö artikkelista?

Anna pienet aplodit!