Vincit Oyj: Vincit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 24.4.2019 kello 15:30

Vincit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

I. Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Vincit Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,14 euroa osakkeelta sekä lisäosinkona 0,16 euroa osakkeelta, yhteensä 0,30 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 26.4.2019 ja osinko maksetaan 6.5.2019 alkaen.

Yhtiökokous teki lisäksi seuraavat päätökset:

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Artti Aurasmaa, Kirsi Piha ja Eka Ruola sekä uutena jäsenenä Pekka Vähähyyppä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 500 euroa kuukaudelta ja muille jäsenille kullekin 1 500 euroa kuukaudelta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 2 000 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 17 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2020 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 000 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2020 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hankintavaltuutukset.

Yhtiökokouksessa oli edustettuina yhteensä 44 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 6 464 399 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 8.5.2019.

II. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallituksen puheenjohtaja

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Artti Aurasmaan.

Vincit Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: +358 40 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: +358 50 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka luo hyvää huomenta tarjoamalla asiakkailleen Suomen selväjärkisintä ATK:ta tyytyväisyystakuulla. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi


Julkaistu 24.4.2019
Seuraavaksi Vincit Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2019