RAKENTAJA

Korkeat pisteet "Rakentaja" -kategoriassa saattavat tarkoittaa, että organisaatiollasi on yhteisöllinen ajattelutapa, joka antaa yksilöille mahdollisuuden tehdä päätöksiä itse. Kykysi suunnitella ja reagoida odottamattomiin tilanteisiin on hyvässä kunnossa. Riskienhallinnasta on huolehdittu asettamalla prosesseja ja luotaat aktiivisesti hiljaisia signaaleja liiketoiminta-alueestasi.

Alhaiset pisteet ”Rakentaja” -kategoriassa saattavat tarkoittaa, että mikromanageerauksen kulttuuri pesii tiimeissä ja saattaa tehdä päätöksentekoprosesseista raskaampia kuin ne voisivat olla. Sinun tulisi kiinnittää huomiota siihen, miten valmistaudut tuleviin muutoksiin ja ymmärtää oman organisaatiosi pullonkaulat. Kriisitilanteessa organisaatioiden on toimittava nopeasti turvaamalla ydintoiminnot samalla toimintatapoja uuteen tilanteeseen muovaten.

Kehitettävät osa-alueet

Riskit

Hiljaisten signaalien kuunteleminen ja skenaarioajattelu voivat olla hyvä työkaluja kilpailukyvyn ylläpitoon. Perinteisesti riskianalyysi tehdään tuotantoketjuille ja luonnonkatastrofeille – me haluamme keskittyä digitaalisiin ja kulttuurillisiin riskeihin. Liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyviä riskejä voi nousta myös uudesta lainsäädännöstä tai materiaalien tai palveluiden kestävyydestä tuotteiden takana.

Ominaisuudet

Johtamiskulttuurilla ja itseohjautuvuuteen kannustamisella on vaikutuksia tilanteisiin, jossa pitää päättää tai toimia nopeasti. Näihin vaikuttaa merkittävästi organisaation ominaisuudet: onko se julkinen toimija, suuri kansainvälinen yritys vai start-up? Suuri konsernikin voi lisätä joustavuuttaan ketterillä työtavoilla ja parantamalla päätöksenteon joustavuutta.

Muutoskyky

On aika tarkastella sisäisten prosessien ketteryyttä sekä henkilöstön adaptiivisuutta (mukautumiskykyä) uusiin tilanteisiin. Prosessien lisäksi yksilöiden tukeminen kasvattaa mahdollisuuksia onnistuneeseen muutokseen.

VIESTIJÄ

Korkeat pisteet "Viestijä" -kategoriassa saattavat tarkoittaa, että organisaatiossasi harjoitetaan avointa viestintää ja se on avoin muutoksille. Johtajat nauttivat työntekijöiden luottamuksesta ja sinulla on suuri kyky unelmoida suuria!

Alhaiset pisteet ”Viestijä” -kategoriassa saattavat tarkoittaa, että organisaation viestintäkulttuuri ei ole niin avoin kuin se voisi olla. Sinun tulisi kiinnittää huomiota siihen, miten voisit kommunikoida enemmän sisäisesti ja ulkoisesti sekä hyödyntää digitaalisia kanavia. Siilot, hierarkia ja avointen kanavien puute saattavat johtaa pysähtyneeseen tunnelmaan. Jos prosessit enemmän estävät kuin jouduttavat tekemistä, saattaa niitä olla aika päivittää.

Kehitettävät osa-alueet

Avoimuus

Avoimuus kasvattaa luottamusta ja organisaatiokulttuuria, joka sallii moninaiset äänet. Harkitulla kommunikaatiolla voidaan myös kasvattaa viestimisen tehokkuutta läpi koko organisaation. Läpinäkyvyyden puuttuminen viestinnässä voi myös aiheuttaa tahattomia siiloja.

Asenne

Kaiken keskellä ovat organisaatiossa vallitsevat asenteet ympäröivään maailmaan, muutokseen ja sisäisiin työtapoihin. Tapa, jolla organisaatiossa asennoidutaan muutokseen, on yksi tärkeimmistä joustavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Organisaation asennetta tuodaan esille niin kommunikaatiossa kuin rakenteellisestikin – itseohjautuvuus ja luottamus korostuvat muutosjoustavissa organisaatioissa.

SUUNNITTELIJA

Korkeat pisteet "Suunnittelija" -kategoriassa saattavat tarkoittaa, että organisaatiosi ei pelkää muutosta ja että sen sisällä vallitsee tunne yhteenkuuluvuudesta. Olet utelias mitä tulevaisuus tuo tullessaan, ja olet valmis sopeutumaan. Sinulla on selkeät prosessit kriisitilanteisiin, mikä antaa sinulle varmuutta ottaa vastaan haasteita ja toimia nopeasti.

Alhaiset pisteet ”Suunnittelija” -kategoriassa saattavat tarkoittaa, että prosessisi eivät ole päivittyneet pitkään aikaan – eikä oikein tunnu, että ne tarvitsisivat päivitystä. Olet saattanut menettää asiakkaita uusille kilpailijoille, mutta et ole varma miksi. Sopeutuminen alasi uusiin suuntauksiin voi olla vaikeaa. Et ehkä ole kiinnittänyt riittävästi huomiota riskienhallintaan tai määritellyt ydintoimintoja tai niiden turvaamista. Sinun tulisi kiinnittää huomiota siihen, miten saat enemmän irti työntekijöistä ja digitaalisista kanavista.

Kehitettävät osa-alueet

Riskit

Hiljaisten signaalien kuunteleminen ja skenaarioajattelu voivat olla hyvä työkaluja kilpailukyvyn ylläpitoon. Perinteisesti riskianalyysi tehdään tuotantoketjuille ja luonnonkatastrofeille – me haluamme keskittyä digitaalisiin ja kulttuurillisiin riskeihin. Liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyviä riskejä voi nousta myös uudesta lainsäädännöstä tai materiaalien tai palveluiden kestävyydestä tuotteiden takana.

Ominaisuudet

Johtamiskulttuurilla ja itseohjautuvuuteen kannustamisella on vaikutuksia tilanteisiin, jossa pitää päättää tai toimia nopeasti. Näihin vaikuttaa merkittävästi organisaation ominaisuudet: onko se julkinen toimija, suuri kansainvälinen yritys vai start-up? Suuri konsernikin voi lisätä joustavuuttaan ketterillä työtavoilla ja parantamalla päätöksenteon joustavuutta.

TARKKAILIJA

Korkeat pisteet "Tarkkailija" -kategoriassa saattavat tarkoittaa sitä, että organisaatiosi tiedostaa innovaatioiden tärkeyden ja omaa uteliaisuuden uusia ideoita kohtaan. Kykysi ennakoida tulevaisuutesi on hyvässä kunnossa. Tässä organisaatiotyypissä yhteistyö ja vapaus ovat jokapäiväisiä työkaluja asioiden toteuttamiseksi. Viestinnän avoimuus luo suurta luottamusta johtoon ja keskustelu sekä mielipiteet ovat tervetulleita.

Alhaiset pisteet ”Tarkkailija” -kategoriassa merkitsevät joitain ongelmia viestinnän ja innovoinnin avoimuudessa. Sinun tulisi kiinnittää huomiota siihen, mitä alallasi tapahtuu ja erityisesti siihen, miten digitalisaatio vaikuttaa tulevaan liiketoimintaasi. Jos huomaat, että uusia ideoita ei synny tai sinulla ei ole näkyvyyttä tulevaisuuteen, voi olla aika muuttaa kulttuuria. Ihmisten liian tiukka hallinta tai prosesseihin tarttuminen on myös oire joustavuuden puutteesta, joka on muutosjoustavan organisaation ydin.

Kehitettävät osa-alueet

Muutoskyky

On aika tarkastella sisäisten prosessien ketteryyttä sekä henkilöstön adaptiivisuutta (mukautumiskykyä) uusiin tilanteisiin. Prosessien lisäksi yksilöiden tukeminen kasvattaa mahdollisuuksia onnistuneeseen muutokseen.

Avoimuus

Avoimuus kasvattaa luottamusta ja organisaatiokulttuuria, joka sallii moninaiset äänet. Harkitulla kommunikaatiolla voidaan myös kasvattaa viestimisen tehokkuutta läpi koko organisaation. Läpinäkyvyyden puuttuminen viestinnässä voi myös aiheuttaa tahattomia siiloja.

Innovaatio

Muutostilanteesta voidaan päästä eteenpäin ketterällä innovoinnilla. Omia palveluita tai tuotteita jatkuvasti hiomalla saadaan aikaan asiakkaalle arvoa joka kantaa myös kriisien yli. Onko innovointi osa organisaation arkea vai silloin tällöin tehtävä harjoitus?

TOTEUTTAJA

Korkeat pisteet "Toteuttaja" -kategoriassa saattavat kertoa suhtautumisesta organisaatiosi muutoksiin. Kykysi kasvaa ja laajentaa tarjontaasi on hyvässä kunnossa. Sinulla on kyky unelmoida suuresti ja kannustaa työntekijöitä vastaamaan uusiin haasteisiin. Vapaus toimia vähentää mikromanageerausta, eikä ole tarpeen jos olet asettanut järkeviä mittareita seuraamaan suorituskykyä ja luottamaan yksilöiden voimiin.

Alhaiset pisteet ”Toteuttaja” -kategoriassa voivat tarkoittaa, että et ole etsinyt uusia työskentelytapoja enää jonkin aikaa. Kyse ei ole kaiken muuttamisesta, vaan työntekijöiden vapauttamisesta rajoittavista prosesseista, proaktiivisuuden parantamisesta luottamusta osoittamalla. Ihmisten mikromanageeraus ja jatkuva seuranta voivat vahvistaa tehokkuuden tunnetta organisaatiossasi. Nopeassa muutoksessa on siitä huolimatta syytä tarkastella ketteryyttä rajoittavia tekijöitä, ja päästää irti niistä prosesseista, jotka eivät aidosti palvele muutoksen toteutumista. Sinun tulisi kiinnittää huomiota yrityksen tarkoitukseen ja siihen, onko sinulla riittävästi resursseja ja asennetta muutokseen.

Kehitettävät osa-alueet

Ominaisuudet

Johtamiskulttuurilla ja itseohjautuvuuteen kannustamisella on vaikutuksia tilanteisiin, jossa pitää päättää tai toimia nopeasti. Näihin vaikuttaa merkittävästi organisaation ominaisuudet: onko se julkinen toimija, suuri kansainvälinen yritys vai start-up? Suuri konsernikin voi lisätä joustavuuttaan ketterillä työtavoilla ja parantamalla päätöksenteon joustavuutta.

Asenne

Kaiken keskellä ovat organisaatiossa vallitsevat asenteet ympäröivään maailmaan, muutokseen ja sisäisiin työtapoihin. Tapa, jolla organisaatiossa asennoidutaan muutokseen, on yksi tärkeimmistä joustavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Organisaation asennetta tuodaan esille niin kommunikaatiossa kuin rakenteellisestikin – itseohjautuvuus ja luottamus korostuvat muutosjoustavissa organisaatioissa.

INNOVAATTORI

Korkeat pisteet "Innovaattori" -kategoriassa saattavat tarkoittaa, että sinulla on selkeä visio ja olet matkalla siihen yhdessä kaikkien organisaation jäsenten kanssa. Avoimuus päätöksenteossa lisää luottamusta ja kannustaa ihmisiä tuomaan esiin uusia ideoita. Varmista myös, että kaikkien ääni kuullaan ja olet avoin muutoksille. Tämä tuo organisaatiollesi mukavan yhteenkuuluvuuden tunteen.

Alhaiset pisteet ”Innovaattori”-kategoriassa saattavat tarkoittaa, että organisaatioltasi puuttuu selkeä visio eikä se tiedä omaa tarkoitustaan. Ilman ohjaavaa periaatetta voi olla vaikea tuottaa uusia innovaatioita, jos suunta ja päämäärä ovat sumuisia. Uusien ideoiden kehittäminen edellyttää vanhojen toimintatapojen ja arvojen kyseenalaistamista siten, että organisaatiosi kasvaa vastaamaan uuden normaalin haasteisiin.

Kehitettävät osa-alueet

Innovaatio

Muutostilanteesta voidaan päästä eteenpäin ketterällä innovoinnilla. Omia palveluita tai tuotteita jatkuvasti hiomalla saadaan aikaan asiakkaalle arvoa joka kantaa myös kriisien yli. Onko innovointi osa organisaation arkea vai silloin tällöin tehtävä harjoitus?

Suunta

Kerran rakennettu vahva visio kantaa myös muutoksen myllerryksessä. Organisaation olemassaolon tarkoitus tai 5 vuoden tavoite auttavat tekemään päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa toimien kompassina. Jos tiedämme minkälaista arvoa tuotamme asiakkaillemme, voimme muutostilanteessa peilata tarjontaamme uudelleen hetkeen sopivaksi.

Muutoskyky

On aika tarkastella sisäisten prosessien ketteryyttä sekä henkilöstön adaptiivisuutta (mukautumiskykyä) uusiin tilanteisiin. Prosessien lisäksi yksilöiden tukeminen kasvattaa mahdollisuuksia onnistuneeseen muutokseen.